دبیرستان نمونه دولتی خلیج فارس(دوره اول)
 
 
  آئين نامه ارزشيابي تحصيلي   
 
 
آیین نامه ارزشیابی تحصیلی ، تربیتی:
ماده 3 - امتحانات دوره های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی در دو نوبت برگزار می شود .

 ارزشیابی نوبت اول لغایت دهم بهمن ماه و ارزشیابی نوبت دوم لغایت پایان خرداد ماه هر سال برگزار خواهد شد .

 در ایام ارزشیابی پایانی نوبت اول کلاسهای درس دایر خواهد بود . در ارزشیبابی نوبت دوم دایر بودن کلاسهای درس الزامی نیست .

توجه :
در ارزشیابی پایانی نوبت اول از مطالب تدریس شده همان نوبت و ارزشیابی پایانی نوبت دوم از تمام محتوای کتاب درسی به عمل می آید .

- نمره ارزشیابی هر درس در نوبت اول با احتساب ضریب یک و در نوبت دوم با احتساب ضریب 2 در کارنامه درج می شود .

ماه 5 - نمره ارزشیابی هر درس در هر نوبت میانگین نمره ارزشیابی پایانی و نمره ارزشیابی مستمر همان نوبت خواهد بود که بر مبنای 20 مشخص می شود .
ضمنا چنانچه نمره دانش آموزی پس از محاسبه میانگین نمره ارزشیابی مستمر و پایانی در هر یک از نوبتهای امتحانی داخلی به صورت اعشاری بود معلم مربوطه می تواند با توجه به وضعیت درسی دانش آموز در کلاس به هر نحو که صلاح می داند نمره وی را سر راست کند .