دبیرستان نمونه دولتی خلیج فارس(دوره اول)
 
 
  اهداف  
 
 
اهداف دوره راهنمايي

رأي‌ صادره‌ درششصدوچهل‌ وهفتمين‌ جلسه‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ وپرورش‌ مورخ‌ 79/2/29

در راستاي‌ رسالت‌ و مأموريت‌ آموزش‌ و پرورش‌ و جهت‌دهي‌ به‌ رشد همه‌جانبه‌دانش‌آموزان‌ بر پايه‌ تعاليم‌ و دستورات‌ دين‌ مبين‌ اسلام‌، اهداف‌ دوره‌ راهنمايي‌ تحصيلي‌ به‌ شرح‌زير تعيين‌ مي‌شود. مديران‌، برنامه‌ريزان‌ و همه‌ افرادي‌ كه‌ در تعليم‌ و تربيت‌ دانش‌آموزان‌ نقشي‌برعهده‌ دارند، مكلفند در برنامه‌ريزي‌ امور، سازماندهي‌ فعاليتها و انجام‌ وظايف‌ مربوط بگونه‌اي‌اقدام‌ نمايند كه‌ تاپايان‌ دوره‌ تحصيلي‌ دستيابي‌ دانش‌آموزان‌ به‌ اهداف‌ تعيين‌ شده‌ممكن‌ باشد.(2)
اعتقادي‌ :
-1 اصول‌ دين‌ راباور دارد و برمبناي‌ آن‌ عمل‌ مي‌كند.
-2 خدارابه‌ دليل‌ ربوبيت‌ شايسته‌ اطاعت‌ مي‌داند.
-3 باانبياء و ائمه‌ معصومين‌ (ع‌)آشنايي‌ دارد و به‌ مطالعه‌ زندگي‌ آنهاعلاقه‌ نشان‌ مي‌دهد.
-4 باولايت‌فقيه‌آشنايي‌داردورابطه‌آن‌راباامامت‌مي‌داند.
-5 به‌ رعايت‌ تولي‌ وتبري‌ توجه‌ دارد.
-6 با اولياء دين‌ ،بزرگان‌ وشخصيتهاي‌ اسلامي‌ آشنايي‌ دارد و به‌ مطالعه‌ زندگي‌ آنهاعلاقه‌ نشان‌مي‌دهد.
-7 به‌ قيامت‌ وحساب‌ درآن‌ روز راباوردارد و خودرادررابطه‌ با اعمالش‌ درنزد خداوندمسئول‌مي‌داند.
-8 نماز را مهمترين‌ راه‌ ارتباط باخدامي‌داند و به‌ خواندن‌ نمازهاي‌ پنج‌ گانه‌ عادت‌ كرده‌ است‌ .
-9 قرآن‌ را صحيح‌ قرائت‌ مي‌كند و با برخي‌ از قصص‌ آن‌ آشناست‌.
-10 با تاريخ‌ صدر اسلام‌ آشنا است‌ و به‌ آن‌ علاقه‌ نشان‌ مي‌دهد.
-11 فروع‌ دين‌ رامي‌داند.
-12 مي‌تواند از رساله‌ عمليه‌ خاص‌ سنين‌ خود استفاده‌ كند.
-13 احكام‌ تقليد رامي‌ داندومرجعي‌ براي‌ خودانتخاب‌ كرده‌ است‌ .
-14 احكام‌ مربوط به‌ محرم‌ ونامحرم‌ رارعايت‌ مي‌كند.
-15 به‌ انجام‌ امر به‌ معروف‌ و نهي‌ از منكر علاقه‌ نشان‌ مي‌دهد.
-16 معناي‌ جهادوشهادت‌ رامي‌داند و به‌ حضور درصحنه‌هاي‌ دفاع‌ از دين‌ علاقه‌ نشان‌مي‌دهد.
-17 زمان‌ هاومكانهاي‌ مقدس‌ رامي‌شناسد و به‌ وظيفه‌ خود درمقابل‌ آنهاعمل‌ مي‌كند.
-18 در مسجد با رغبت‌ حضور مي‌يابد و در برنامه‌هاي‌ عبادي‌، فرهنگي‌ و اجتماعي‌ آن‌ شركت‌فعالانه‌ دارد.
اخلاقي‌ :
-1 راستگو، امانت‌دار و راز نگهدار است‌.
-2 به‌ ارزشهاي‌ اخلاقي‌ علاقه‌ نشان‌ مي‌دهد.
-3 به‌ ارزشها وتواناييهاي‌ خودآگاه‌ است‌ و سعي‌ درپرورش‌ آنهادارد.
-4 دختري‌ عفيف‌ و باحياء و پسري‌ شجاع‌ وغيوراست‌ .
-5 اطاعت‌ از والدين‌ را وظيفه‌ مي‌داند.
-6 براي‌ انجام‌ كارهاي‌ خودشخص اقدام‌ مي‌كند و خودرا ازمشورت‌ ديگران‌ بي‌نياز نمي‌داند.
-7 موفقيت‌ ديگران‌ را ارج‌ مي‌نهد و خودنيزبراي‌ رسيدن‌ به‌ موفقيت‌ تلاش‌ مي‌كند.
-8 به‌ ديگران‌ كمك‌ مي‌كند و در رفع‌ ضعفهاي‌ آنهامي‌كوشد.
-9 از لباسهاي‌ مناسب‌ اسلامي‌ ايراني‌ استفاده‌ مي‌كند.
-10 اوقات‌ فراغت‌ خودرابافعاليتهاي‌ مناسب‌ پرمي‌كند.
-11 وضع‌ ظاهري‌ خودراباتوجه‌ به‌ موازين‌ ديني‌ واجتماع‌ مرتب‌ مي‌كند.
-12 توانايي‌ عفوكردن‌ ديگران‌ دراوبوجودآمده‌ است‌ .
-13 بادقت‌ در اعمال‌ خود نسبت‌ به‌ ديگران‌ زمينه‌ اشتباه‌ و خطاي‌ آنها را در مورد خود از بين‌مي‌برد.
-14 رعايت‌ احترام‌ ديگران‌ را در صحبت‌ با آنها لازم‌ مي‌داند وباجملات‌ احترام‌ آميز سخن‌مي‌گويد.
-15 كاري‌ ازديگران‌ خواستن‌ رامگر درصورت‌ ناچاري‌ امري‌ ناپسندمي‌داند.
-16 به‌ پيشرفت‌ كشور خودوهموطنانش‌ اهميت‌ مي‌دهدويكپارچگي‌ملي‌ راباارزش‌ مي‌داند.
-17 استفاده‌ از تجربه‌ بزرگترها را براي‌ پيشرفت‌ خود و ديگران‌ لازم‌ مي‌داند.
-18 قبل‌ از عمل‌ فكرمي‌كند.
-19 به‌ انتقاد از خود و ديگران‌ اهميت‌ مي‌دهد.
-20 خوب‌ را از بد تشخيص‌ مي‌دهد و گرايش‌ به‌ خوبي‌ دارد.
-21 رفتاري‌ متعادل‌ دارد و سعي‌ مي‌كند براحساسات‌ خود تسلط يابد.
-22 به‌ رعايت‌ نظم‌ وانضباط عادت‌ كرده‌ است‌ .
-23 رعايت‌ قانون‌ را براي‌ حفظ حقوق‌ همه‌ لازم‌ مي‌داند.
علمي‌ و آموزشي‌ :
1ـ نسبت‌ به‌ پديده‌هاي‌ علمي‌، محيطي‌ و تجربي‌ حساس‌ است‌ و ارتباط آنها را درك‌ مي‌كند.
2ـ اطلاعات‌ لازم‌ را در حوزه‌هاي‌ علوم‌طبيعي‌، انساني‌ و اجتماعي‌ كسب‌كرده‌ و به‌ نقش‌ علوم‌ وكاربرد آنها در پيشرفت‌ جامعه‌ آگاه‌ است‌.
3ـ با زبان‌ و ادب‌ فارسي‌ مأنوس‌ است‌ و در كاربرد مهارتهاي‌ زباني‌ و استفاده‌ از متون‌ ساده‌ ادبي‌توانايي‌ دارد.
4ـ مهارت‌هاي‌ پايه‌ را در رياضيات‌ مي‌داند و با نقش‌ و كاربرد آن‌ در زندگي‌ و پيشرفت‌ سايرعلوم‌ آشنا است‌.
5ـ با زبان‌ عربي‌ براي‌ فهم‌ بهتر قرآن‌ و احاديث‌ و ادعيه‌ و ادبيات‌ فارسي‌ تا حدودي‌ آشنااست‌.
6ـ بايك‌ زبان‌خارجه‌ درحدتوانايي‌مكالمه‌ساده‌وروزمره‌آشنايي‌دارد.
7ـ مي‌تواند از رسانه‌هاي‌ ارتباطي‌ براي‌ كسب‌ اطلاعات‌ استفاده‌ كند.
8ـ جامعه‌ خود و مشاغل‌ آن‌ راتاحدي‌ مي‌شناسدوبراي‌ زندگي‌ درجامعه‌مهارت‌كافي‌ دارد.
9ـ نسبت‌ به‌كاربرد علم‌ دربهبود روشهاي‌ انجام‌ كار آگاه‌ است‌.
10ـ روحيه‌ علمي‌،قدرت‌ استدلال‌ وتفكر انتقادي‌ وخلاق‌ دارد.
11ـ نحوه‌ يادگيري‌ خود را مي‌فهمد.
12ـ شيوه‌ صحيح‌ مطالعه‌ و تحقيق‌ را مي‌داند.
13ـ به‌ تفكرومباحثه‌ علاقه‌منداست‌ وباروش‌ تحقيق‌ آشنايي‌عملي‌دارد.
فرهنگي‌ هنري‌:
-1بااستعدادهاي‌خودآشنااست‌ وسعي‌ درپرورش‌ آنهادارد.
-2ابعاد زيبايي‌ رادرمخلوقات‌ الهي‌ توصيف‌ مي‌كند.
-3ازمشاهده‌ وبررسي‌ آثارهنري‌ لذت‌ مي‌برد.
-4 بااستعدادهاي‌هنري‌خودآشنااست‌ وسعي‌ درپرورش‌آنهادارد.
-5ازتجارب‌ودستاوردهاي‌فرهنگي‌ديگران‌استفاده‌مي‌كندوازتقليدكوركورانه‌اجتناب‌مي‌ورزد.
-6بابرخي‌ از هنرهاي‌ اسلامي‌ وايراني‌ آشنااست‌.
-7به‌ مطالعه‌ متون‌ ادبي‌ و فرهنگي‌علاقه‌منداست‌.
-8بافرهنگ‌وآداب‌وسنن‌مطلوب‌ جامعه‌ آشنااست‌ونسبت‌به‌ آنهااحساس‌ تعهدمي‌كند.
-9 آثارهنري‌ وفرهنگي‌ راباتوجه‌ به‌ تأثيرات‌ آنهادررشد انسان‌ بررسي‌ مي‌كند.
اجتماعي‌ :
-1 وظايف‌ خودرادرمقابل‌ خانواده‌ ،دوستان‌ وهمسايگان‌ رعايت‌ مي‌كند.
-2نظرات‌ اصلاحي‌ ديگران‌ رادرمورد خودجويا مي‌شود واز آنهااستفاده‌ مي‌كند.
-3 براي‌ گرفتن‌ حق‌ خود وديگران‌ تلاش‌ مي‌كند.
-4 درانجام‌ كارها از ديگران‌ كمك‌ مي‌گيرد وبه‌ ديگران‌ نيز كمك‌ مي‌كند.
-5 دركارهاي‌ گروهي‌واجتماعي‌ شركت‌ مي‌كند و به‌ اهميت‌ نقش‌ رهبري‌ و وظايف‌ اعضاءواقف‌ است‌.
-6 براي‌ كسب‌ موفقيت‌ تلاش‌ مي‌كند واز موفقيت‌هاي‌ ديگران‌ نيز شادمي‌شود.
-7 به‌ اهميت‌ قانون‌ واقف‌ است‌ و رعايت‌ آن‌ را مفيد و ضروري‌ مي‌داند.
-8 به‌ وظايف‌ ومسئوليت‌هاي‌خودآگاه‌ و نسبت‌ به‌ انجام‌ آنهاپاي‌ بند است‌ .
-9 به‌ كساني‌ كه‌ مسئوليت‌ خود را انجام‌ نمي‌دهند باشيوه‌ مناسب‌ تذكرمي‌دهد.
-10 موفقيت‌هاي‌ جامعه‌ خود را درصحنه‌هاي‌ بين‌ المللي‌ ارج‌ مي‌نهد.
-11 بامعني‌ ايثارآشنا است‌ و درموقع‌ لزوم‌ از خودگذشتگي‌ نشان‌ مي‌دهد .
-12 دربرابرخدمت‌ ديگران‌ قدرشناس‌ است‌ واز آنها تشكر مي‌كند.
-13 نقش‌ زن‌ و مرد را درخانواده‌ و اجتماع‌ مي‌داند.
-14 خدمت‌ كردن‌ به‌ مردم‌ و ميهن‌ را وظيفه‌ مي‌داند.
زيستي‌ :
1ـ كاركرد و وظايف‌ اعضاي‌ بدن‌ را مي‌شناسدوتناسب‌ آنها را حفظ مي‌كند.
2ـ با بهداشت‌ فردي‌ و اجتماعي‌ آشنااست‌ وآن‌رارعايت‌مي‌كند.
3ـ در حفظ واحياي‌ محيط زيست‌ كوشش‌ مي‌كند.
4ـ براي‌ حفظ سلامتي‌ خود ورزش‌ مي‌كند و در رشته‌ ورزشي‌ مورد علاقه‌ خودداراي‌ مهارت‌نسبي‌ است‌.
5ـ باكمك‌هاي‌ اوليه‌ آشنايي‌ دارد ومي‌تواند ازآنهادرمواقع‌ لزوم‌ استفاده‌ كند.
6ـ برخي‌ازبيماري‌ها وعوامل‌ بيماري‌زارا مي‌شناسدوراههاي‌ پيشگيري‌ ازآنهارامي‌داند.
-7 نقش‌ تغذيه‌ را در حفظ سلامت‌ بدن‌ مي‌داند و با تغذيه‌ مناسب‌ سلامتي‌ خود را حفظ مي‌كند.

سياسي‌:
-1 سلسله‌ مراتب‌ حاكميت‌ درنظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ رامي‌داند.
-2 تفاوت‌ حكومت‌ ديني‌مبتني‌برولايت‌ فقيه‌را با سايرحكومت‌هامي‌داند.
-3 باتاريخ‌ سياسي‌ ايران‌ معاصر و مبارزات‌ سياسي‌ بنيانگذار جمهوري‌ اسلامي‌ آشنايي‌ دارد .
-4 نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ مسلمانان‌ جهان‌ حساس‌ است‌ .
-5 راه‌هاي‌ حفظ استقلال‌ ،آزادي‌ وعدم‌ وابستگي‌ رامي‌شناسد.
-6 بافعاليت‌هاي‌ سياسي‌ و شيوه‌ مبارزه‌ پيامبران‌ وائمه‌ معصومين‌ (ع‌) دردفاع‌ از حق‌ ،آشنا است‌.
-7 داراي‌ روحيه‌ سلحشوري‌ و دفاع‌ از كيان‌ كشور اسلامي‌ است‌.
-8 با انتخابات‌ و نقش‌ آراي‌ عمومي‌ در جامعه‌ آشنا است‌.
-9 در مواجهه‌ با تبليغات‌ دشمنان‌ ميهن‌ اسلامي‌ از خودهوشياري‌ نشان‌ مي‌دهد.
-10 اهميت‌ وحدت‌ وامنيت‌ ملي‌ رادرك‌ مي‌كند.
-11 نقش‌ مردم‌ ودين‌ رادرحكومت‌ مي‌داند.
اقتصادي‌ :
1ـ ارزش‌ كاررابراي‌ بهبودوضعيت‌ فردي‌ واجتماعي‌ مي‌داند.
-2 درحفظ وسايل‌ خودمي‌كوشدوباترميم‌ آنهاحداكثراستفاده‌ راازآنهامي‌كند.
-3 اهميت‌ آمادگي‌ براي‌ كاربيشتروپرهيزازراحت‌ طلبي‌ رادرپيشرفت‌ اقتصادي‌ جامعه‌ مي‌داند.
-4 نسبت‌ به‌ حفظ وتوسعه‌ منابع‌ اقتصادي‌ ملي‌ ومنطقه‌اي‌ خودحساس‌ است‌.
5ـ مالكيت‌ ديگران‌ رامحترم‌ مي‌شماردونسبت‌ به‌ رعايت‌ آن‌ حساس‌ است‌.
-6 به‌ نقش‌ مشاغل‌ و حرف‌ درزندگي‌ فردي‌ واجتماعي‌ آگاه‌است‌ .
-7 منابع‌ اقتصادي‌ كشورومحيطزندگي‌ خودرامي‌شناسدونقش‌ آن‌ رادررفاه‌عمومي‌ مي‌ داند.
8ـ احكام‌ اقتصادي‌ اسلام‌ را مي‌داند و درحد وظيفه‌ به‌ آنها پايبنداست‌.
9ـ براي‌ حمايت‌ از توليدات‌ داخلي‌ استفاده‌ از آنها را بر كالاهاي‌ مشابه‌ خارجي‌ترجيح‌ مي‌دهد.
10ـ به‌ مشاركت‌ در فعاليتهاي‌ اقتصادي‌ علاقه‌مند است‌.
موضوع‌: اهداف‌ دوره‌ راهنمايي‌ تحصيلي‌در ششصدوچهل‌ وهفتمين‌ جلسه‌ شوراي‌ عالي‌آموزش‌ وپرورش‌ مورخ‌ 79/2/29به‌ تصويب‌ رسيد .صحيح‌ است‌ ،به‌ مورداجرا گذاشته‌شود.
حسين‌ مظفر
120/902/879/3/16رييس‌ شوراي‌ عالي‌ و وزيرآموزش‌وپرورش‌
رونوشت‌:
- سازمان‌ پژوهش‌ وبرنامه‌ ريزي‌ آموزشي‌ جهت‌بازنگري‌ واصلاح‌ برنامه‌هاي‌ درسي‌ براساس‌اهداف‌ مصوب‌ دوره‌ راهنمايي‌ تحصيلي‌.
- معاونت‌ آموزشي‌جهت‌ ابلاغ‌ به‌ دفاتر ،ادارات‌ وكليه‌ مدارس‌ كشور براي‌ بازنگري‌ واصلاح‌فعاليتهابراساس‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌راهنمايي‌ تحصيلي‌.
-معاونت‌ پرورشي‌ جهت‌ بازنگري‌ واصلاح‌ طرح‌ها وبرنامه‌هاي‌ پرورشي‌ براساس‌ اهداف‌مصوب‌ دوره‌راهنمايي‌ تحصيلي‌ .
- معاونت‌ نيروي‌ انساني‌ جهت‌ بازنگري‌ واصلاح‌ فعاليتهاي‌ مربوط به‌ تهيه‌ برنامه‌ توسعه‌وتربيت‌ نيروي‌ انساني‌ براساس‌ اهداف‌ مصوب‌ دوره‌راهنمايي‌ تحصيلي‌ وتدريس‌ اهداف‌مذكور درمراكز تربيت‌ معلم‌ وآموزش‌ ضمن‌ خدمت‌ .
- معاونت‌ اداري‌ ومالي‌جهت‌ اطلاع‌ وسازماندهي‌ پشتيباني‌ هاي‌ متناسب‌ درجهت‌ تحقق‌اهداف‌ مصوب‌ دوره‌راهنمايي‌ تحصيلي‌.
- دفترهمكاريهاي‌ علمي‌ و بين‌ المللي‌ جهت‌ ترجمه‌ به‌ زبان‌هاي‌ خارجي‌ رايج‌ براي‌ استفاده‌درمجامع‌بين‌المللي‌.
-اداره‌ كل‌ روابط عمومي‌ جهت‌ اطلاع‌ رساني‌ .
- معاونت‌ محترم‌ :مشاركتهاي‌ مردمي‌ و شاهدوايثارگر/ حقوقي‌ ومجلس‌ واموراملاك‌/سازمان‌ آموزش‌ وپرورش‌ استثنايي‌كشور/سازمان‌ملي‌پرورش‌ استعدادهاي‌درخشان‌ /نهضت‌ سوادآموزي‌ / دفتر وزارتي‌ /دفترارزشيابي‌ ، بازرسي‌ و رسيدگي‌ به‌شكايات‌ / كميسيون‌ آموزش‌ وپرورش‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌/سازمان‌ بازرسي‌ كل‌ كشور/پژوهشكده‌ تعليم‌ وتربيت‌ / انجمن‌ اولياءومربيان‌جهت‌ اطلاع‌ .

هادي‌ عزيززاده‌
دبيركل‌ شوراي‌ عالي‌ آموزش‌ وپرورش‌