کادر اداری و اجرایی  
 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت

1

حمید رضا عباسي

    مدیر

2

صفي اله   اميري

معاون آموزشی

3

محمد رضا اماميان

معاون آموزشی

4

اردشیر مهری

معاون پرورشی

5

محمد حسین جعفری انور

معاون اجرایی

6

محمد سعید عبادی

معاون فناوری