دبیرستان نمونه دولتی خلیج فارس(دوره اول)
 
 
  تست  
 
 

(مروري بر آيين نامه اجرايي مدارس نمونه )

ماده 44 : در تنظيم برنامه مدارس نمونه با توجه به دو وقته بودن اين مدارس لازم است كه علاوه بر اوقات صرف غذا و نماز جماعت حداقل يكساعت جهت استراحت  ميانروز دانش آموزان منظور گردد .ماده 49: ضوابط ادامه تحصيل دانش آموزان منوط به حصول شرايط زير خواهد بود :

الف .رعايت شئونات اسلامي .

ب . رعايت آيين نامه انضباطي مدارس .

ج . كسب موفقيت تحصيلي بر اساس ضوابط مندرج در آيين نامه .

د . احراز فعاليت مثبت پرورشي بر اساس نظرشوراي مدرسه طبق بند 51

ماده 50 : بدست آوردن موفقيت تحصيلي در اين مدارس منوط به كسب معدل 16 در دوره راهنمايي در طول سالتحصيلي و نمرات بالاي 14 در كليه دروس خواهد بود .

الف ) از لحاظ فردي :

1 . داشتن التزام عملي نسبت به احكام شرعي و تقيد به انجام فرايض ديني به خصوص نماز.

2 . رعايت تقوا و پرهيز از معاصي در حد سن خود

3 . داشتن خصوصيات برجسته در صداقت و امانت نسبت به همسالان خود .

4 . علاقه مندي به مسائل فرهنگي ، هنري و ذوقي و بروز استعداد حداقل در يك رشته

5 . داشتن حس رقابت سالم و تحرك در امور تربيت بدني

6 . داشتن اعتدال و نشاط و روحيه اميدوار

ب . از لحاظ اجتماعي :

1 . دارا بودن حسن ارتباط با ديگران و ترجيح دادن منافع جمع بر مصالح فردي خود

2 . داشتن روحيه معاشرت با ديگران و رعايت ادب اجتماعي و اخلاق اسلامي .

3 . احساس مسئوليت نسبت به مسائل اجتماعي محيط خود .

4 . داشتن روحيه تعاون و همكاري و هماهنگي در برنامه جمعي

5 . حضور فعال در امور فوق برنامه (اعم از آموزشي و پرورشي)

(( ماده 70 : آيين نامه اجرايي مدارس ))

غيبت غير موجه و تاخير در ورود دانش آموز در دفترانضباطي ثبت و موجب كسر نمره انضباط مي شود و در صورت تاخير ورود مكرر يا غيبت بيش از حد ، مدير موظف است با نظر شوراي مدرسه تصميم مقتضي را برابر مفاد ماده 76 اتخاذ نمايد .

ماده 76 :دانش آموز متخلفي كه راهنمايي ها و چاره جويي هاي تربيتي در آنها مفيد و موثر نمي افتد ، با رعايت تناسب به يكي از روشهاي زير مورد تنبيه قرار ميگيرند :

1 . تذكر و اخطار شفاهي به طور خصوصي .

2 . تذكر و اخطار شفاهي در حضور دانش آموزان كلاس

3 . تغيير كلاس ، در صورت وجود كلاس هاي يك پايه با اطلاع ولي دانش آموز .

4 . اخطار كتبي و اطلاع به ولي دانش آموز

5 . اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلي ولي دانش آموز براي مودت 3 روز
 
   
 
 
  آشنای با قوانین و مقررات آموزشی  
 
 
آ شنایی با قوانین و مقررات آموزشی

ماده 64 :

لباس دانش آموزان باید از نظر دوخت و رنگ ساده و دارای ظاهری آراسته و مناسب با محیط آموزشی و تربیتی باشد .

ماده 65 :

دانش آموزان باید علاوه بر استفاده از پوشش مناسب در مدرسه ، در آمد و رفت به مدرسه نیز از لباس و پوشش مناسب و فاقد هر گونه تصویر و نوشته استفاده کنند .

ماده 66 :

لباس دانشآموزان علاوه بر پوشش ، نشن وقار و عفاف آن ست ، شکل و دوخت لباس آنان باید با شئون اسلامی مناسب باشد .