چاپ خبر
دبیرستان پسرانه خلیج فارس(دوره اول) چهارشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۹۷
آزمون پیشرفت تحصیلی
مواد امتحانی آزمون پیشرفت تحصیلی   24 / 9 / 97
 

درس

تعداد

ضریب

از شماره

تا شماره

پیام های آسمانی

10

2

1

10

ادبیات فارسی

15

2

11

25

علوم تجربی

15

3

26

40

مطالعات

15

2

41

55

ریاضیات

15

3

56

70

عربی

15

2

71

85

انگلیسی

10

2

86

95

 

 

 

 

 

 
انتهای پیام/.